BC Forwards

Privaatsuspoliitika

BC FORWARDS

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi „privaatsuspoliitika”) kirjeldatakse, kuidas BC Forwards (edaspidi „Klubi”) töötleb oma mängijate ja turniiril osalevate ning Klubiga muul viisil koostööd tegevate inimeste isikuandmeid ning milliseid meetmeid isikuandmete kaitsmiseks rakendatakse.

1. ULATUS

Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub kõigile isikuandmetele, mida vastutava töötlejana töödeldakse.

2. MÕISTED

Selles privaatsuspoliitikas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

Andmesubjekt – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik.

Isikuandmed – on igasugused andmed ja teave, mis on seotud füüsilise isiku ehk inimesega ja mis võimaldavad selle inimese isikut tuvastada. Isik on tuvastatav, kui tema isikut saab andmete põhjal ebaproportsionaalse pingutuseta mõistlikus ulatuses tuvastada.

Koostööpartner füüsiline isik, kes on Klubi sponsor, toetaja või muu juriidilisest isikust koostööpartneri töötaja/esindaja/kontaktisik.

Töötlemine – on isikuandmetega tehtav toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine.

Vastutav töötlejaon isik, kes otsustab, miks ja kuidas (st mis eesmärkidel ja viisidel) isikuandmeid töödeldakse.

3. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

3.1 Trennides osalevate isikute isikuandmed

Klubi töötleb oma trennides ja korraldatavates turniirides ning liigades osalevate isikute isikuandmeid.

Need isikuandmed on eelkõige:

 • Isiku tuvastamise andmed, nagu nt nimi, sünniaeg, pikkus

 • Kontaktandmed, nagu nt telefoninumber, e-posti aadress

 • Trennides osalevatest isikutest tehtud pildid või videomaterjal

3.2 Turniirides ja liigades osalevate isikute isikuandmed

Klubi töötleb ka enda korraldatavates turniirides ning liigades osalevate isikute ja meeskondade esindajate isikuandmeid. Need isikuandmed võivad hõlmata järgmist:

 • Isiku tuvastamise andmed, nagu nt nimi, sünniaeg, pikkus

 • Kontaktandmed, nagu nt telefoninumber, e-posti aadress

 • Turniiril või liigas osalevatest ja turniiril või liigamängudel viibivatest isikutest tehtud pildid või videomaterjal

3.3 Koostööpartnerid

Klubi töötleb oma koostööpartnerite isikuandmeid. Selliseid isikuandmed võivad hõlmata järgmist:

 • Isiku tuvastamise andmed, nagu nt nimi, ametikoht vms

 • Kontaktandmed, nagu nt meiliaadress, telefoninumbrid

4. ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Klubi töötleb isikuandmeid nendel eesmärkidel, milleks isikuandmed on kogutud.

Isikute isikuandmeid töödeldakse näiteks järgmistel eesmärkidel:

 • Klubi ja trennides käivate isiku vaheliste kohustuste täitmise tagamiseks;

 • Trennide korraldamiseks ning Klubi ja trennis käiva isiku vahelise suhtluse korraldamiseks;

 • Klubi tegemistest ülevaate andmiseks;

 • Toimunud mängudest ja turniiridest ning liigadest arhiivandmete kogumiseks;

 • Klubi ning klubi korraldatavate turniiride ning liigade reklaamimiseks;

 • Turniiride ja liigade korraldamiseks;

 • Turniiridel ja liigades toimunud mängudest ülevaate andmiseks;

 • Klubi registreerimiseks osalema kolmandate isikute poolt korraldatud liigades ja turniiridel;

Aeg-ajalt võib Klubi isikuandmeid ka muudel põhjustel töödelda.

5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on andmekaitseseaduse alusel oma isikuandmetega seonduvalt järgmised põhiõigused.

5.1. Õigus andmetega tutvuda – on õigus teada, milliseid andmeid andmesubjekti kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.

5.2. Õigus andmete parandamisele – on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.

5.3. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teatud juhtudel on andmesubjektil õigus nõuda, et tema isikuandmed kustutataks (nt kui töötlejal ei ole neid enam vaja, andmesubjekt võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku, jne).

5.4. Õigus töötlemise piiramisele – teatud juhtudel on andmesubjektil õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemine teatud ajaks (nt kui andmesubjekt on esitanud vastuväite andmetöötluse osas või vaidlustanud isikuandmete õigusese – ajaks mil asjaolusid selgitatakse).

5.5. Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on andmesubjektil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui tema isikuandmete töötlemine toimub kas Klubi õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes, sh sellisele õiguslikule alusele tugineva profiilianalüüsi suhtes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal ning sellise vastuväite saamisel ei tohi isikuandmeid otseturunduse eesmärgil enam töödelda.

6. TURVE

Klubis on kehtestatud füüsilised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

7. ISIKUANDMETE AVALDAMINE 

Klubi avaldab isikuandmeid või annab isikuandmetele juurdepääsu oma kodulehe www.bcforwards.ee, www.liiga.bcforwards.ee, www.foorum.bcforwards.ee või mõne muu www.bcforwards.ee alamdomeeni kaudu.

Kodulehel avaldatakse ainult mängude protokollidega seotud andmed (isiku nimi, pikkus) ning isikutest tehtud pildi- ja videomaterjal.

Täiendavalt avaldab Klubi pildi- ja videomaterjali Klubi sotsiaalmeediakanalites.

8. ANDMETE SÄILITAMINE

Klubi säilitab isikuandmeid seni, kuni selliste isikuandmete säilitamist peetakse vajalikuks eesmärkidel, milleks neid isikuandmeid koguti. Isikuandmeid säilitatakse asjakohaste seaduste ja Klubi poolt kehtestatud põhimõtete kohaselt.

9. VASTUTUSALA

Kõigil Klubi töötajatel, juhatuse liikmetel ning Klubi nimel tegutsevatel isikutel, kes puutuvad kokku isikuandmete töötlemisega on kohustus järgida kõige ajakohasemat avaldatud versiooni käesolevast privaatsuspoliitikast.

Kuupäev: 11.09.2018